اللهم عجل لولیک الفرج!

ای قاصد بهار! کِی می کنی عبور؟!

ای مرد روزگار! کِی می کنی ظهور؟!

آزاد گشته ایم، از بند عقل و هوش

مبحوس مانده ایم، در بند عیش و نوش

مردی شده هوس، یک شب تمام و بس

فردا نمی شود، در این جهان گس

دختر شده فقیر، از عطرِ خوبِ یاس

بازیچه می شود، با یک نگاهِ خاص!

خوبی شده نهان، از دست ابلهان

هی زخم می زنند، با دیده و زبان

از ظلم گویمت، یا از شراره ها

سوزانده می شوند، گلبرگ لاله ها

پول حرام و مفت، نوشِ همه شده!

از لاف و خنده پر، گوشِ همه شده!

هی درد روی درد، مرهم نمی رسد

کوه ها رسیده اند، آدم نمی رسد!

دیریست دیده ایم، ریزند رویِ هم!

عشق و هوس شده، در سمت و سویِ هم!

مخلص کنم کلام، یک جمله والسلام!

پیوند ها شده، بی اصل و بی دوام 

ای قاصد بهار! بنگر به این قصور!

ای مرد روزگار! کِی می کنی ظهور ؟!


پانوشت: پیشین سروده ی من!