من به این عکس می گویم: "راه رفتن روی لبه ی تیغ!"

خیلی حرف است همین یک جمله و همین تسبیحی که دور این جمله پیچیده شده..

من صلحم با دوستان شما؟! من دشمنم با دشمنان شما؟!

من صد لعن که می فرستم، به خودم که برنمی گردد؟!! صد سلام چه طور؟! می شود به من هم برگردد و بشوم جزو دسته ی"حلّت بفنائک.."؟!

و یا آنجا که می گوید: أَنْ یَرْزُقَنِی طَلَبَ ثَارِکَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ..

می شود من هم به این امید داشته باشم؟!

یا آن جا که از بنیانگذار ظلم به ائمه تا شیعیان و پیروان آن ها را لعنت می کنم، این لعنت به خودم هم هست؟!!من به این زیارت می گویم: راه رفتن روی لبه ی تیغ! آدم باید حواسش را جمع کند.. ببیند این تیغ پا هایش را می بُرد یا نه!‏