امروز، به تاریخ بیست و پنجمین روز..

من قسم میخورم به "عصر".. که هنوز انسانی هستم در خسر!


+ ای کوه! تو را به درد پهلو

ای ابر! تو را به چاه سوگند

ای ماه! تو را به فرق خونین

ای قبله! تو را به راه سوگند

من، بی سر و پا نیازمندم:)