روز اول که شروع کردم، نمیشناختمش..

ولی حالا میدانم توانایی اش از هر چیز قدرتمندی به جز خالقش بیشتر است..

بلد است بشوراند.. نرم و آرام و رام کند.. مغالطه کند.. عقل را بیدار کند.. مقایسه کند.. تخیل را بالا ببرد.. برداشت های فراوان ایجاد کند.. مغز ها را به کار بیاندازد.. یاد بدهد.. بخنداند.. بگریاند.. حال را خوب یا بد کند.. میتواند خدایی بشود یا شیطانی.. میتواند نامفهوم باشد یا ساده.. میتواند عوام فریب باشد یا روشنگر..

خیلی کار ها بلد است، قلم! و خدای من بیخود به چیزی قسم نمیخورد!

نون و قسم به قلم و آن چه را دربرمی گیرد..

و همین یک آیه چه حرف های عمیقی دارد:))

روزت گرامی، قلم!