درد این است که پذیرفته ایم!


پذیرفته ایم دنیا پر از فساد است..

پذیرفته ایم دزدی ها را..

پذیرفته ایم که همین هستیم تغییر نخواهیم کرد..

پذیرفته ایم که دنیا پر از فحشاست و کاری اش نمی شود کرد..

پذیرفته ایم که امام زمانمان منتظرمان است ولی غافلیم..

پذیرفته ایم که در این دنیای پر از شایعه و فتنه نمی شود راستی و درستی را باور کرد..

پذیرفته ایم که آدم های خوب کجا و ما کجا؟!..

پذیرفته ایم که همه چیز پر از شبهه است پس حقیقت وجود ندارد..

....

....

....


مشکل این است که ما هر چیز خطرناکی را پذیرفته ایم و با آن کنار آمده ایم و برای خودمان عادی اش کرده ایم!

بدی، فساد، عقب ماندگی، فحشا، فتنه، شبهه، دروغ، دزدی، طولانی شدن غیبت، جهنم و... را قبول کرده ایم. 

پذیرفتن این بدی ها یعنی تسلیمشان شدن.. یعنی مردن.. یعنی ما پذیرفته ایم که بمیریم!