گاهی صدایی می شنوم.. محو.. دور.. عاشق.. گریان

بغضم می گیرد.. تنم می لرزد.. کسی در من، از عمقِ ناپیدای بی انتهای وجودم بالا می آید و تنم می لرزد و بغضم می گیرد و ..

می رود!

نمی دانم.. شاید صدا هم نباشد.. شاید یک حس باشد.. 

شاید حسی در من گریه می کند!