چه روز مبارکی ست.. 

عاشق، به دیدار معشوق رفت!


ما زمینی ها عزادار شده ایم..

آخر نه عاشق را وقت زیستنش شناخته بودیم و نه معشوق را می شناسیم:)

تلخ است..

همین.

ما زمینی ها با همه ی عاشق ها همین کار را کرده ایم؛

نشناختیمشان.. رفتند.. عزا گرفتیم.+ من دوست ندارم دروغ های تاریخ را باور کنم..

مولایم را جعده شهید نکرد! جعده وسیله بود..

وگرنه همه می دانیم که علی و حسن و حسین و ... پیش از شهادت، شهید شده بودند:)

[ باید هفت صفر سوگوارت می شدیم سبطِ اکبر ]