مرتضی می گفت: اسممُ دوست دارم.. معلمم بهم گفته بود که یعنی خشنود شده!

قبول دارم.. این اسمُ از بچگی دوست داشتم.. دارم.. خواهم داشت.

فکر می کنم..

دو تا علی بودن.. هر دو مرتضی..

دو تا علیِ غریب بودن.. هر دو هم مرتضی!

این چه طور ممکنه؟ :)

معادله ی سختیه.. 

چه طوری میشه علی باشی.. غریب باشی.. مرتضی هم باشی؟


+ نمی طلبد