اتفاقی از روی پیام‌های یک کانال فهمیدم امروز روز جهانی معلولان است! 

به اندازه‌ی اسمی که روی این روز بیچاره گذاشته‌اند، برایم اتفاقات مزخرف و تا حدودی مسخره‌ هم افتاده:))


نمی‌توانم هدف را درک کنم.. مثلاً چرا امروز را روز جهانی معلولان قرار داده‌اند؟! تا مردم به قدر ده دقیقه به ما فکر کنند؟! یا این‌که اخبار و تلویزیون معلولینی را نشان دهد و بگوید ببینید معلولیت محدودیت نیست!؟! [ البته که چه شعار مسخره‌ای، به مسخرگی همین روز ]‌. یا مردم توی دلشان برای ما آه بکشند و مسئولین قول بدهند و باز هیچ کاری نکنند؟!

یا نه! خواسته‌اند به صورت جهانی فریاد بزنند: معلولان عزیز! با این‌که با ما فرق دارید ولی ما به فکر شماییم!!؟!

فرق..

آری، فرق داریم..

اگر فرق نداشتیم که امروز به خاطر قفل شدن یک در زجرکش نمی‌شدم:))


به هر جهت..

من این روز را مبارک نمی‌دانم بلکه محکوم می‌کنم!

حوصله‌ی شرح بیشتر قصه هم نیست:)