خواستم بگویم این بحث را دیدی؟ این تمامِ من است:))


خواستم بگویم اولش من بودم و وسطش من و آخرش من..

امیدش من بودم و یأسش من..

قطره‌اش من بودم و دردش من و عقلش من و عشقش من..

خواستم بگویم من جاری بودم در تمام این نیم‌ ساعت! 


قبل‌تر ها گفته بودم، یک نیمه‌ی هیولا در من است و یک نیمه‌ی انسان.. هیولا عاقل است و انسان عاشق.. هیولا قادر است حتی خودش را زیر سؤال ببرد و انسان از دلیل آوردن بیزار است.. هیولا داد می‌زند و انسان ساکت است.. هیولا می‌گرید و انسان اشک‌ریزان می‌خندد!

خواستم بگویم، ببین! همه‌اش من بودم.. وقتی مستأصل می‌شدی، تو انسان بودی در مقابل هیولا.. وقتی نمی‌توانستی جواب بدهی تو عقل بودی در مقابل عقل:))

عقل خوب است.. اما عقل هم بلد است مغالطه کند، هم بلد است مغالطه را باور کند! پس هیچ‌وقت از عقل برای توضیح عشق استفاده نکن! اصلاً عشق را توضیح نده.. بیخود که نیست.. خدا را بیاوری لای دلیل بپیچی که چه؟


خواستم بگویم، ببین! 

من همه‌اش بودم.. چه یأس فلسفی‌اش، چه عاشقِ فانی‌اش! نقش بازی نکردم

در من دو مطلق هست.. مطلقی مطلقاً اسیر استدلال و مطلقی مطلقاً بی‌دلیل! 

پس نقش بازی نکردم.. خودم را جاری کردم.. خودم را نشان دادم.. خودم را آوردم وسط.. خودم را شکاندم! 

خودم قانع بودم و خودم را قانع کردم!! 

این جنگ همیشه‌ی درون من است.. میان دو مطلق.. میان رومی و زنگی.. و هنوز یکی نشده‌ام! هنوز انسان کامل نیستم.. حالا فقط جاری‌ام.. فقط جاری..

خواستم بگویم ولی گفتی ادامه نده:)