چند وقت پیش بود.. برای داستانم که بخشیش را داستان یک دختر نویسنده در بر می‌گیرد، رفتم توی فکر که ایده توی ایده بیاورم!

کمی گیج‌ کننده است، نه؟ 

به هر حال.. یکهو رسیدم به کلمه‌ی «عقیم».. یاد یک دیالوگ از سریالی افتادم که چند سال پیش از شبکه‌ی دو پخش می‌شد:

(فردوسی: می‌خواهی عیبت را به تو بگویم؟ تو عقیمی

مرد: آری، شما از کجا فهمیدید؟ هر چه زن گرفته‌ام بچه‌ام نشده

فردوسی: همه‌ی ما عقیمیم)

البته عیناً همین مکالمه نبود ولی حدوداً همین بود!

و عقیم این‌طوری شکل گرفت.. قصد نوشتنش را ندارم اما قصد فکر کردن بهش را دارم!

نتایج وحشتناک هستند:)+ کسی بخواهد، آن بخش از داستان را می‌فرستم