مثلاً می‌خواستم بگویم، این روز ها دوست دارم هی بگویم: حق.. حق:))

همان دیالوگِ قیدار خان.. قیدار جان.. 

از چیز هایی که تهشان جان داشته باشد خوشم می‌آید؛ مثلاً خدا جان.. خدای جان!!


کمی نسیان هم گرفته‌ام! 

یادم می‌آید توی یکی از بخش‌های: «می‌شکنم در شکن زلف یار»، خوانده بودم که نویسنده رفته بود دکتر.. گفته بود که وقتی از خواب بیدار می‌شود، معده‌اش انگار پر و سنگین است.. دکتر هم گفته بود ناشتا آب بخور.. بعد دکتر یک چیز های دیگری گفته بود که یادم نمی‌آید.. مهم بودند.. از این تمثیل‌های فلسفی..

شاید هم حرف دکتر نبود و حرف نویسنده بود..

نسیان گرفته‌ام.. نسیان!