اولش سخت است.. بعد عادت می‌کنی!

اول از اسمش وحشت می‌کنی؛ زخم بستر!

بعد یاد می‌گیری که چه طور کاری کنی که ببندد! 

بیشتر دراز بکش.. چه فرقی دارد که صبح ساعت ده پاشدی؟ ساعت دوی بعد از ظهر برو باز دراز بکش! بیشتر از ساعت ده شب هم بیدار نمان که بوی تند عفونتت درمی‌آید!

در برابر سوزش الکل، حتی صورتت را جمع نکن.. بگذار مادرت خیال کند طوری‌ت نیست! 

پرسید: می‌خاره؟

بی پرش پلک و رو شدن دست، دروغ بگو: نه!

بعد از حمام هم بوی عفونت را حس خواهی کرد.. نترس.. طوری نیست.. پوست نازک شده و زود زخم می‌شود.. نمی‌میری که! تحمل کن!

بعد حمام بیدار نمانی‌ها! سم است.. برو دراز بکش!

قرمز، کبود، سفید.. مراحل تغییر رنگ پوست است! نترس.. طوری نیست.

باز خوب می‌شوی و باز زخم می‌شود!

بخواب.. برو فقط بخواب!