سیزده بدر

سال دیگر

بچه بغل

خونه‌ی شوهر!


شاید باورتان نشود اما این شعر کودکانه‌ی ما بود وقتی می‌خواستیم کسی را سر کار بگذاریم و بخندیم!!

حالا خیلی از هم دوره‌ای‌های من به این شعر کودکی‌هایمان پوزخند می‌زنند.. 

نمی‌دانم؛ آن‌ها بزرگ شده‌اند یا من کوچک مانده‌ام که دلم با مصرع سوم شعر کودکی‌هایم می‌لرزد؟!

حتماً من کوچک مانده‌ام..