از عنوان پست خوشم نمیاد اما شاید این بهترین عنوان باشه!

دیشب زهرا فیلمایی که از دسته‌های عزاداری محرم گرفته بود، بهم نشون داد. خودم گفته بودم فیلم بگیره! کنجکاو بودم الآنِ خیلی‌ها رو ببینم.

فیلما واضح نبودن. ولی چیزی که واضح بود این بود که زهرا حالا خیلی بهتر از من مردایی رو می‌شناخت که یه روزی اون نمی‌شناختشون و من هر روزم تو نیم‌متریشون می‌گذشت! حالا اونا برای من ناآشنا شده بودن و شاید اگه من‌و ببینن، برای اونا ناآشنا باشم!!

زهرا به مردای سینه‌زن اشاره می‌کرد: این بهنامه.. الآن تو بسیجه.. این فرشاده.. این میلاده..

پنج سال، از شش تا یازده سالگیم، همکلاسی‌هام بودن!!

متعجب بودم. متعجب بودم به اندازه‌ی زمانی که افسانه رو بعد از ده سال دیدم و خبر بارداری الهه رو شنیدم و فهمیدم ... و ... طلاق گرفتن!!

حیرون بودم. گفتم: چه دراز شدنا!

حیرون‌ بودم. اینا رو می‌شناختم وقتی صورتشون هنوز مو نداشت! می‌شناختم وقتی هنوز یکیشون برای متأهل بودن زیادی بچه بود! می‌شناختم وقتی که قداشون از یه متر و پنجاه اونورتر نمی‌رفت و اون‌موقه‌ها بلندترین پسرامون یک و پنجاه بودن!! 

اینا رو می‌شناختم و حالا نمی‌شناسمشون و شاید حالا من‌و نشناسن و امان..

امان از ده سال‌هایی که آشنا ها رو غریبه می‌کنه!

یه روزی حتی می‌دونستم تغذیه‌ی روزانه‌ی مدرسه‌شون چیه و حالا حتی نمی‌دونم تو چه رشته‌هایی ادامه‌ی تحصیل دادن!!