باران می‌بارد.

دلم گرفته ای دوست!

هوای گریه با من..