چه‌قدر بود این‌جا را متروکه گذاشته بودم؟!

حدود شش ماه!!

حالا با یک ذهن کاملاً سفید، فقط دلم خواسته دوباره به‌روزرسانی‌اش کنم. هیچ برای گفتن ندارم، هیچِ هیچ.

چون برخاستن مُرده‌ای از گور؛ تنها همین.

از روز ها قبل از عید دیگر آن منِ قبلی نیستم.