رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

منزوی

مامان گفت: «آدمِ منزوی!»