قدیم ها تا تقی به توقی می خورد، مادر ها می زدند پشت دستشان یا روی گونه شان و پدر ها سیبیل می جویدند و با اخم های گره کرده می گفتند: آخرالزمون شده!