بعضی ها دیگر دارند گندِ به قول خودشان متفاوت بودن را درمی آورند!

هر روز یک مدل جدید آرایش.. یک مدل جدید لباس.. تازگی ها خبرش آمده توی ختم هم رنگ جیغ می پوشند! یا مثلاً قرار است پدر های آینده ی این سرزمین باشند اما بیشتر به درد لَلِگی می خورند با آن آرایش ها و مدل مو های نازشان!!

البته نمی دانم.. این ها می خواهند متفاوت باشند یا هم رنگ جماعت؟!

هر چیزی اصلاً..