خیلی ناگهانی یاد چیزی افتادم.. 

یکی از جا هایی که همیشه از حضور نداشتن در آن غبطه می خورم مربوط می شود به اتفاقی که برای مادر و پدرم افتاد.

بنده ی خدایی گفت: من امام حسین رو قبول دارم ولی اینکه علی اصغر رو برد و اون اتفاق افتاد خب واقعاً اشتباه کرد.