امروز.. برای کاری، قرآن دیجیتالی گوشی رو باز کردم..