اتفاقی از روی پیام‌های یک کانال فهمیدم امروز روز جهانی معلولان است! 

به اندازه‌ی اسمی که روی این روز بیچاره گذاشته‌اند، برایم اتفاقات مزخرف و تا حدودی مسخره‌ هم افتاده:))